Ana

Beteros

Taphos

Dalla

Gimmel

Epista

Zeto

Eto

Leto

Keto

Ipiphemi

Venni

Nanna

Manna

Ope

Xeto

Peto

Reta

Queta

Senti

Umeter

Ypse

Chaita

Ometar

Phemi

Hah